Privacybeleid en algemene voorwaarden

Privacybeleid en Algemene Voorwaarden

Over pedicuresalon Op Goede Voet

Inge van Heesch, pedicure en eigenaar

Biesheuvel 2
4269 TL Babyloniënbroek
Tel.: 0416-349312

www.pedicuresalonopgoedevoet.nl
inge@pedicuresalonopgoedevoet.nl

KvK 54179467

Verwerken van persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt in een geautomatiseerd systeem e/o cliënten kaart. Met het maken van een afspraak gaat u akkoord met de persoons -en behandelgegevens die wij verwerken

 • Naam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens
 • BSN en verzekeringsgegevens wanneer de behandeling vergoed wordt door de zorgverzekeraar of de podotherapeut waardoor u naar ons bent verwezen.

Overige gegevens

U geeft toestemming voor het vastleggen van uw medische gegevens die van groot belang zijn voor de voetbehandeling. U kunt hierbij denken aan:

 • Allergie
 • Huidproblemen
 • Voetproblemen
 • Medicatie gebruik
 • Chronische ziekten
 • Zorgprofiel bij diabetes
 • Operaties

Ook worden uitgevoerde behandelingen en verkoop van producten opgeslagen.

Derden

Pedicuresalon Op Goede Voet zal gegevens van de cliënt gebruiken binnen de eigen praktijk. De financiële administratie wordt uitgevoerd door een accountant. Deze heeft uitsluitend inzage in gegevens noodzakelijk voor de financiële administratie. Uitsluitend met instemming van de cliënt kan Pedicuresalon Op Goede Voet behandel gegevens ter beschikking stellen aan huisarts of medisch specialist/podotherapeut.  Eigen persoons- en behandelgegevens zijn in te zien door cliënt

Bewaartermijnen

Zolang gegevens noodzakelijk zijn voor het leveren van onze diensten zullen wij deze gegevens bewaren. Gegevens worden tot 2 jaar na de laatste behandeling bewaard. Hierna zullen ze worden verwijderd. Wat betreft de factuurgegevens houden we ons aan de wettelijke bewaartermijn. Overige gegevens worden ook verwijderd binnen 4 weken nadat u de toestemming op bewaren hiervoor hebt ingetrokken.

Rechten

U heeft het recht de gegevens in te zien, aan te laten passen of te laten verwijderen.

Geheimhouding

Pedicuresalon Op Goede Voet  is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft verteld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Pedicuresalon Op Goede Voet verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Aansprakelijkheid

Pedicuresalon Op Goede Voet is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat Pedicuresalon Op Goede Voet is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Pedicuresalon Op Goede Voet is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf dagen na ontdekking, schriftelijk gemeld worden aan Pedicuresalon Op Goede Voet. 
Pedicuresalon Op Goede Voet moet de cliënt binnen vijf werkdagen hierover adequaat antwoord geven. Een uitzondering hierop is vakantie of ziekte. Indien een klacht gegrond is, zal de behandeling opnieuw verricht worden zoals overeengekomen. Indien niet tot overeenstemming gekomen kan worden, kan cliënt het geschil voorleggen aan de geschillencommissie bij Provoet.

Pedicuresalon Op Goede Voet staat ervoor in dat de door haar verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed en zorgvuldig vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijke materialen en middelen. Pedicuresalon Op Goede Voet vraagt de cliënt naar informatie die relevant is om de behandeling goed uit te kunnen voeren. De cliënt dient Pedicuresalon Op Goede Voet voor het aangaan van de overeenkomst op de hoogte te stellen van eventuele specifieke wensen. Pedicuresalon Op Goede Voet wordt geacht te werken volgens de geldende wet- en regelgeving en stand der techniek, zoals deze onder andere zijn neerslag vindt in de ter zake geldende branchecodes.

 Gedrag

De cliënt behoort zich in de praktijk volgens algemeen aanvaardbare normen te gedragen.
Indien een cliënt, na herhaaldelijke waarschuwingen, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Pedicuresalon Op Goede Voet het recht de klant de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.  

Verhindering

Verhindering voor een afspraak dient u zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak te melden. Indien u deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, zal de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

Betaling

Prijswijzigingen zullen duidelijk zichtbaar in de praktijk en op de website kenbaar worden gemaakt. U dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen. In overleg kan er een rekening worden gemaakt. Deze dient binnen 14 dagen te worden voldaan.

Wijzigingen

Pedicuresalon Op Goede Voet heeft het recht dit privacy beleid van tijd tot tijd te wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig de website. Wanneer er grote veranderingen gedaan worden, zullen deze ook per mail worden aangekondigd naar de cliënten die hun mailadres aan mij verstrekken.